Skip to main content

Mikä minusta tulee isona?

 

Jokainen meistä on pohtinut jo pienestä pitäen, mikähän minusta isona mahtaa tulla. Harva kuitenkaan vielä yliopistossakaan tarkalleen tietää vastausta tuohon sukulaistenkin kahvipöydässä suosimaan kysymykseen. Kauppatieteilijöinä olemme valinneet alan, joka antaa mahdollisuuksia moneen, voihan kauppatieteiden maisterin tutkinnolla työskennellä jopa yli 4000 ammattinimikkeellä! Pääainevalinnoillamme voimme kuitenkin vaikuttaa jo paljon siihen, millaisiin työtehtäviin tulevaisuudessa suuntaudumme.

Osaamistavoitelähtöisyys maisteriohjelmissa

Kandivaiheessa opiskelemme pitkälti valmiin kurssisuunnitelman mukaisesti, suoritamme samoja kursseja ja tiedämme suurin piirtein, millaiset vaatimukset kursseilla on. Miten maisterivaiheen opiskelu sitten eroaa kandivaiheesta? Kuinka osaan valita oikean pääaineen juuri minulle? Näihin varmasti jokaista mietityttäviin kysymyksiin kysyimme apua tiedekunnan edustajilta eri pääaineista.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun eri maisteriohjelmista, niiden vaatimuksista ja työelämävalmiuksista puhuttaessa on muistettava, että kaikkia maisteriohjelmia suunnitellaan ja johdetaan osaamistavoitelähtöisesti. Kaikissa oppiaineissa on yhteiset osaamistavoitteet, jotka korostavat nimenomaan yleisiä työelämävalmiuksia.

Yksi näistä tavoitteista on analyyttinen ajattelu ja ongelmanratkaisutaito. Tavoitteena on, että Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistunut kykenee ratkaisemaan taloudellisia tai liiketoimintaan liittyviä ongelmia, sekä tekemään päätöksiä. Toinen tavoitteista on liiketoimintaosaaminen, jonka myötä opiskelijalla on syvällinen ymmärrys omasta alastaan ja hän pystyy käyttämään ja analysoimaan taloudellista sekä liiketoimintaan liittyvää tietoa. Globaali vastuullinen johtaminen puolestaan tarkoittaa, että valmistunut opiskelija osaa rakentaa kestävän kehityksen mukaista arvoa liiketoiminnalle ja yhteiskunnalle globaalisti. Neljäs tavoitteista on kommunikointitaidot. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneella opiskelijalla on ammattimaiset liike-elämään soveltuvat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot. Näiden tavoitteiden toteutumista sekä opetuksessa että oppimistuloksissa seurataan säännöllisesti jokaisen oppiaineen kohdalla.

Koska yleiset työelämävalmiudet korostavat kykyä jatkuvaan oppimiseen ja syvälliseen ymmärtämiseen, maisterivaiheessa opiskelijalta odotetaan pääaineesta riippumatta itsenäistä työskentelyä ja opintoihin panostamista myös varsinaisen opetuksen ulkopuolella. Kannattaa esimerkiksi seurata oman alan kehitystä ja tilannetta talouslehdistä varsinaisen opiskelun ohella. Rajatuissa ohjelmissa kaikkea tarpeellista informaatiota ja oman oppiaineen osaamista ei voida kaataa opiskelijan päähän, vaan opetettavan sisällön kohdalla on harkittu tarkkaan, mikä on relevanttia. Tämän vuoksi oma aktiivisuus ja kiinnostus alaa kohtaan korostuvat etenkin maisterivaiheessa.

Maisteriohjelmissa opetuksen tavoitteena onkin mahdollistaa itsenäinen opiskelu ja oppiminen ja näin asiantuntijaksi kehittyminen. Näin ollen oma aktiivisuus ja osallistuminen kontaktiopetukseen ovat tiedekunnan mukaan keskeisessä asemassa näiden taitojen kehittymisessä. Opiskeltavat kokonaisuudet ovat laajoja, joten muutaman päivän lukemisella maisterikursseista ei selviä, vaan kurssit vaativat jatkuvaa panostamista ja opiskelua.

Miten maisteritason kurssit eroavat kandivaiheen kursseista?

Maisteritason kurssit ovat jo laskennallisesti laajempia kuin kanditasolla, mutta kunkin kurssin tarvittavaan työmäärään on mahdotonta ottaa kantaa, sillä eri ihmisillä samanlaiset tehtävät voivat vaatia eri määrän työtä. Keskimäärin pyritään tietysti pääsemään siihen, että 6 opintopisteen kurssi vaatii 160 tuntia työtä (vrt. 5 op = 133 h). Tästä kontaktiopetus muodostaa vain noin viidenneksen, joten itsenäinen opiskelu ja sen aikatauluttaminen omaan ohjelmaan korostuu entisestään.

Kandivaiheeseen verrattuna maisteritason erona on myös ohjelmien kansainvälisyys. Kansainvälisiä opiskelijoita on mukana kaikilla kursseilla ja jokaisen opiskelijan kannattaakin käyttää uusien näkökulmien oppimismahdollisuudet hyväkseen myös siinä, että tekee yhteistyötä muualta tulleiden opiskelijoiden kanssa. Sitä kautta pääsee kehittämään myös työelämässä tärkeitä viestintätaitoja.

Entä oppiainekohtaiset eroavaisuudet?

Oppiaineissa ja tämän myötä eri ohjelmissa on tietysti myös eroja. Taloustieteessä ja rahoituksessa keskeiseen asemaan nousevat matemaattiset valmiudet, jotka eivät ole yhtä tärkeässä roolissa markkinoinnissa ja kansainvälisen liiketoiminnan johtamisessa. Laskentatoimi sijoittuu näiden välimaastoon. Samanlaiseen jatkumoon päädytään työskentelytapoja mietittäessä. Siinä missä kansainvälisessä liiketoiminnassa ja markkinoinnissa työskennellään enimmäkseen ryhmissä, on taloustieteessä ja rahoituksessa ryhmätyöskentelyä vähemmän, laskentatoimen sijoittuessa jälleen näiden keskivaiheille.

Pääainevalinta ei määritä vielä tulevaisuuttasi

Tulevaisuuden työtehtäviä miettiessä kannattaa muistaa, että pääaineella on Suomen Ekonomien selvitysten mukaan vaikutusta lähinnä ensimmäiseen valmistumisen jälkeiseen työpaikkaan. Tämän jälkeen ekonomit työskentelevät pääaineesta riippumatta laajasti erilaisissa tehtävissä. Näin ollen kannattaa oman kiinnostuksen mukaisesti olla aktiivinen ja olla yhteyksissä liike-elämään esimerkiksi pro gradu –tutkielmaa tehdessä. Kaikissa oppiaineissa tehdään pro graduja yhteistyössä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Tyypillisimmin näin tehdään markkinoinnissa ja kansainvälisessä liiketoiminnassa, sekä jonkin verran laskentatoimessa. Mahdollista se on myös rahoituksessa ja taloustieteessä.

Kannattaa siis muistaa, että pääainevalinta ei määritä vielä tulevaisuuttasi. Nykypäivän työelämässä vaaditaan paljon muitakin ominaisuuksia, kuin pelkkä tutkinto. Jatkuva itsensä kehittäminen on tärkeää myös työelämään siirryttyä, jolloin jatkokoulutuksella pystyy laajentamaan omaa osaamistaan ja täten myös päätyä erilaisiin työtehtäviin.

 

Blogitekstin on kirjoittanut Ida Toivari ja se on toteutettu yhteistyössä Oulun kauppakorkeakoulun tiedekunnan edustajien kanssa.

 


Tämän tekstin myötä aloitamme Finanssin pääaineviikon 15.-21.4. – pysykää siis kuulolla seuraavissa kanavissa:

  • maisterivaiheen eri pääaineiden opiskelijat kertovat opiskelusta omassa pääaineessaan maanantaista perjantaihin Finanssin Snapchatissatunnus: finanssi
  • blogiin tulee kaksi koostetta, joissa käydään kattavasti läpi eri pääainekohtaiset maisteriopinnot