Skip to main content

Oulun yliopiston kauppakorkeakoululaiset suorittavat kandivaiheessa jokaisen pääaineen kursseja ja saavat näin näkemystä siitä, mihin pääaineeseen he hakevat siirryttäessä maisteriopintoihin. Tämä valinta voi olla osalle vaikea. Lisäksi tietoa kandi- ja maisterikurssien eroista löytyy vähän. Siksi keräsimme ajankohtaista tietoa ja kokemuksia joka pääaineen osalta tähän postaukseen.

Tämän blogiteksti kertoo yleisesti opinnoista Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmissa. Tekstit on laadittu pääaineiden opiskelijoiden antamien kuvausten pohjalta ja ovat siten suuntaa antavia.

Muistathan, että vuoden 2019 pääainehaku on parhaillaan käynnissä ja sinulla on aikaa hakea 19.8. klo 12.00 asti! Hakuohjeet ja lisätietoa löydät täältä.

Laskentatoimi

Laskentatoimen pääaine tarjoaa ymmärrystä yrityksen taloudesta, joka muodostaa pohjan sen kaikelle toiminnalle. Opinnot antavatkin monipuolisen ja kansainvälisen pohjan työelämää ajatellen. Tässä maisteriohjelmassa voi erikoistua joko ulkoiseen laskentatoimeen tai johdon laskentatoimeen. Laskentatoimen pääaineesta valmistuneet työllistyvät esimerkiksi controllereiksi, tilintarkastajiksi tai vaikkapa tuotekehityksen pariin. Laskentatoimi tarjoaakin mahdollisuuden työllistyä hyvin moniin erilaisiin tehtäviin.

Maisterivaiheen kurssien työmäärä on isompi kuin laskentatoimen kandivaiheen kursseilla, mutta suoritustavoiltaan ne ovat melko samanlaisia. Tyypillisesti kursseihin sisältyy tentti sekä jonkinlainen itsenäisesti tai ryhmässä tehtävä kurssityö. Tämän lisäksi joillakin kursseilla voi lisäksi olla yksittäisiä pienempiä tehtäviä. Opintoja on mahdollista täydentää esimerkiksi rahoituksen kursseilla.

Markkinointi

Markkinoinnin pääaineessa talouden eri teemat yhdistyvät ihmistieteisiin ja opinnoissa tarkastellaankin esimerkiksi psykologisten valintojen ja kuluttajakäyttäytymisen vaikutusta markkinoiden toimintaan.

Markkinoinnin pääaine eroaa kandivaiheen opinnoista merkittävästi käsiteltävien teemojen laajuuden suhteen. Siinä missä kandivaiheessa opiskelu keskittyy yleisiin teorioihin, markkinoinnin pääaineessa aiheisiin pureudutaan syvällisemmin. Kurssien aiheet käsittelevätkin niin brändijohtamista, digitaalista markkinointia kuin myös yritysten logistisia ratkaisuja.

Markkinoinnin opinnoissa on yhä hyödyllisempää ymmärtää datan, analytiikan ja kehittyvän teknologian vaikutus markkinoiden toimintaan.

Nykyisellään markkinoinnin pääainekurssit sisältävät todella vähän lopputenttejä ja arviointimenetelmät ovat yleisesti ottaen monipuolisia. Opiskelijoiden suoriutumista voidaan esimerkiksi arvioida ennen kurssin alkua järjestettävällä ennakkotentillä tai kurssin aikana toteutettavilla tehtävillä, kuten lopputyöllä, esseellä tai tutkielmalla. Ryhmätyöt ovat yleisiä suoritustapoja ja osalla kursseilla käytössä on ollut myös yrityscase, joka perustuu oikean yrityksen todelliseen ongelmaan. Kurssisuoritusten arviointi perustuu useisiin suoritustapoihin ja tämä tarkoittaakin sitä, että työmäärä on huomattavasti suurempi verrattuna markkinoinnin kandivaiheen opintoihin. Valmistuttuaan opiskelija voi toimia esimerkiksi markkinointiin, myyntiin tai logistiikkaan liittyvissä tehtävissä.

Taloustiede

Taloustiede on pääaineena luonteeltaan hyvin matemaattista ja esimerkiksi datan analysoiminen ja tulkitseminen tulee varmasti tutuksi taloustieteen pääaineopiskelijoille. Olennainen osa taloustieteen opintoja on analyyttisen ajattelutavan omaksuminen. Taloustiedettä pääaineenaan opiskelevien on mahdollista vaikuttaa opintojensa sisältöön valinnaisten kurssien avulla.

Taloustieteen maisteriohjelma antaa opiskelijalle vahvan taloustieteen teoria- ja menetelmäosaamisen. 

Virallinen nimitys taloustieteen pääaineesta valmistuneelle kauppatieteiden maisterille on ekonomisti ja ekonomisteja työskenteleekin paljon pankeissa sekä erilaisissa tutkimuslaitoksissa.

Tyypillisiä kurssien suoritustapoja ovat esimerkiksi tentit sekä kurssityöt. Näiden lisäksi kursseilla voi olla myös esimerkiksi projekteja tai esseitä. Taloustieteen kansainvälisiin julkaisuihin tutustuminen on myös tärkeä osa opintoja. Opintoja on mahdollista täydentää rahoituksen opinnoilla ja tämä mahdollistaa työllistymisen myös rahoitukseen liittyvien tehtävien pariin.

Rahoitus

Rahoituksen pääaineen kurssit ovat luonteeltaan matemaattisia. Lukion pitkän matematiikan opinnoista tai matematiikan sivuaineopinnoista on hyötyä, mutta rahoitusta on mahdollista opiskella pääaineena muutenkin, vaikkakin kurssien työmäärä voi silloin olla suurempi. Maisteriopintojen painopisteet ovat pääomahyödykkeiden hinnoittelussa, yritysrahoituksessa, varainhoidossa sekä rahoitusriskien hallinnassa. Opintoja voi täydentää sekä taloustieteen että laskentatoimen opinnoilla. Rahoituksen pääaineopiskelijat työllistyvät esimerkiksi sijoitusneuvojiksi sekä yritysrahoituksen tehtäviin.

Maisteriohjelma tarjoaa vahvan teoriapohjan ja työkalut empiiriseen rahoitustutkimukseen. 

Kandivaiheen kursseihin verrattuna maisterivaiheen kurssit ovat luonteeltaan kansainvälisempiä vaihto-opiskelijoiden osallistumisen myötä ja tämä tarjoaakin opiskelijoille mahdollisuuden kielitaidon kehittämiseen. Maisterivaiheen kurssien ryhmäkoot ovat pienempiä, mikä mahdollistaa vuoropuhelun luennoitsijan ja opiskelijoiden välillä. Kurssisuoritus muodostuu hyvin usein tentistä sekä jonkinlaisesta ryhmätyöstä.

Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen

Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen pääaineen opinnoissa hallitsevia teemoja ovat yritysten kansainvälistymisstrategiat ja liikkeenjohdolliset teoriat. Kansainvälisyys näkyy paitsi kurssien sisällöissä kuten kansainvälisessä kaupassa, kulttuurierojen ja globaalien ilmiöiden käsittelyssä, myös suuressa joukossa kansainvälisiä opiskelijoita. Pelkkään kansainvälisyyteen kurssien sisällöt eivät kuitenkaan rajoitu, vaan kursseilla käsitellään laajasti niin yritysten kasvuteorioita kuin myös yrittäjyyteen sekä strategiseen suunnitteluun liittyviä teemoja. Kaiken kaikkiaan kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen tarjoaa opiskelijalle kattavan ymmärryksen liiketoimintojen johtamisesta kansainvälisessä ympäristössä.

Suoritus ja arviointitavat kursseilla vaihtelevat laidasta laitaan ja siinä missä osa luennoitsijoista suosii reflektoivaa kirjoittamista sisältäviä viikkotehtäviä osa luennoitsijoista luottaa yksin tai ryhmässä laadittavaan lopputyöhön. Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen pääainekurssit sisältävät jonkin verran ryhmätöitä, mutta kursseilla on usein myös tarjolla itsenäinen suoritustapa. Tämä mahdollistaa opintojen edistämisen myös etänä. Yhteistä suurimmalle osalle pääaineen kursseista on kuitenkin se, että arviointimenetelmät käsittävät useita arviointikriteerejä eikä arviointi näin ollen perustu vain yhden toteutettavan työn varaan.

Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen opiskelu tarjoaa opiskelijalle tilaisuuden perehtyä moniin liiketoiminnan osa-alueisiin kansainvälisessä ympäristössä. Valmistuttuaan opiskelija voi työskennellä esimerkiksi kansainvälisessä organisaatiossa, kansainväliseen kauppaan liittyvissä tehtävissä, konsulttina tai erilaisissa strategisissa tehtävissä.